Kontakt

Ing. Ema Havelková, MBA

email: ema.havelkova@seznam.cz

tel.: +420 731 107 853